افزایش حجم و کاهش هزینه بسته های لینک دانلود غیر مستقیم

افزایش حجم و کاهش هزینه بسته های لینک دانلود غیر مستقیم

درود
فضای حساب های لینک دانلود غیر مستقیم چندین برابر افزایش یافت و هزینه ها نیز چندین برابر کاهش یافت. هم چنین حساب هایی با فضای بیشتر اضاف گردید.
موفق باشید

به این مطلب امتیاز دهید: