سال ۲۰۱۶ میلادی مبارک

سال ۲۰۱۶ میلادی مبارک

سال 2016 میلادی مبارک Parsloka.com

سال ۲۰۱۶ از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی فهمیدن و ادراک جهانی نامگذاری شده است.
با این هدف که یک جنبش جهانی برای درک و فهمیدن انسان ، هستی ، ارتباط های بین انسانی و هم چنین تمام ارکانی که به زیست انسانی تر یاری می رساند بیانجامد.
سازمان ملل متحد پیشنهاد داده است که فیلسوفان ،  روان شناسان ، دانشمندان علوم بنیادین ، جامعه شناسان ، هنرمندان و معلمان و… می بایست برای این درک جهانی از انسان و هستی اقدام کنند.

با آرزوی سالی خوب برای دوستان مسیحی
مدیریت پارس لوکا

به این مطلب امتیاز دهید: